II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych

19-22 czerwca 2018 r.  |  Wydział Biologii  |  Uniwersytet Gdański

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów, których zainteresowania naukowe skupione są wokół szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, na II Konferencję Doktorantów Nauk Przyrodniczych, która odbędzie się w  dniach 19-22 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i idei wśród doktorantów nauk przyrodniczych, w tym m.in. biologii, chemii, ekologii, biotechnologii, oceanologii.
W programie konferencji przewidziane są wykłady zaproszonych gości, wystąpienia ustne i sesje plakatowe.

 

Program Konferencji

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

19 czerwca 2018 r. (wtorek)

9:00 - 9:30 Otwarcie Konferencji
Otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Biologii UG, prof. dra hab. Włodzimierza Meissnera
9:30 - 12:00 Benefis prof. dr hab. Barbary Lipińskiej oraz wykłady zaproszonych gości
12:00 - 12:30 Przerwa kawowo-herbaciana
12:30 - 13:30 Sesja referatowa I (4 referaty)
13:30 - 13:45 Przerwa kawowo-herbaciana
13:45 - 14:30 Sesja referatowa I (4 referaty)
14:30 - 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 - 17:00 Sesja plakatowa I

20 czerwca 2018 r. (środa)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa II (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa II (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa II

21 czerwca 2018 r. (czwartek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa III (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa III (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa III
16:30 Integracja uczestników Konferencji

22 czerwca 2018 r. (piątek)

9:00 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości (2 wykłady)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30 - 12:30 Sesja referatowa IV (4 referaty)
12:30 - 12:45 Przerwa kawowo-herbaciana
12:45 - 13:45 Sesja referatowa IV (4 referaty)
13:45 - 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 - 16:30 Sesja plakatowa IV
16:30 - 17:00 Obrady Komisji Naukowej
17:00 - 18:00 Zakończenie Konferencji oraz ogłoszenie wyników konkursów na najlepszą prezentację ustną i najlepsze prezentacje plakatowe
 

Rejestracja

Rejestracja

Każda osoba, która chce wziąć udział w Konferencji, powinna się zarejestrować za pomocą formularza on-line (link poniżej) oraz wysłać streszczenie zgłaszanej pracy na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl.

Potwierdzenie rejestracji na Konferencję zostanie przesłane do uczestnika za pośrednictwem poczty e-mail po pozytywnym zweryfikowaniu rejestracji oraz streszczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowo-herbacianych. Organizatorzy nie zapewniają posiłków (w formie lunchu) i noclegów, mogą jednak pomóc w rezerwacji.

Ostateczny termin rejestracji (i przesyłania streszczeń) na Konferencję mija 31.05.2018. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl.

Dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiony przez Komitet Organizacyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawiania certyfikatu w sytuacji nieprzybycia na Konferencję lub nieprzedstawienia pracy przez jej autorów.

 Formularz rejestracyjny

Streszczenia

Streszczenie zgłaszanej pracy należy wsyłać na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl w terminie do 31.05.2018 r. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie przez zarejestrowanych uczestników Konferencji.

Wymogi dotyczące streszczeń:

  • streszczenie należy przygotować w języku polskim lub angielskim
  • w polu AUTORZY PRACY należy wpisać nazwiska i imiona autorów, bez podawania tytułów i stopni naukowych
  • tekst streszczenia może liczyć maksymalnie 600 słów (bez uwzględnienia tytułu, autorów i afiliacji)
  • streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
  • streszczenie powinno uwzględniać: cel pracy, materiał i metody oraz wnioski

Wzór abstraktu można pobrać tutaj.

Uczestnik może przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zaproponowania uczestnikowi zmiany formy prezentacji.

Streszczenia wszystkich wystąpień zostaną opublikowane w Książce abstraktów w formie pliku PDF do pobrania ze strony Konferencji.

Przygotowując wersję elektroniczną swoich wystąpień, autorzy proszeni są o zastosowanie się do następujących wymogów dotyczących prezentacji oraz plakatów.

Informacje dla autorów

Prezentacje ustne

Autorzy zgłoszonej pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.

Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 15 minut. Bezpośrednio po prezentacji odbędzie się dyskusja, na którą przewidziano maksymalnie 3 minuty. Prace mogą być prezentowane wyłącznie przez jednego z autorów.

Prezentację w formacie .ppt lub .pptx (PowerPoint) lub innym (np. flash) należy przesłać (wraz ze wszystkimi plikami dodatkowymi, np. filmami umieszczonymi w prezentacji) na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl do 15.06.2018 r.

Plakaty

Autorzy zgłoszonej pracy są zobowiązani do przygotowania plakatu w języku polskim lub angielskim.

Autor prezentujący jest zobowiązany do obecności przy swoim plakacie podczas sesji plakatowej w celu krótkiej prezentacji plakatu i podjęcia ewentualnej dyskusji.

Format (rozmiar) plakatu to B1 (100 x 70 cm) o orientacji pionowej.

Wydrukowany plakat należy zgłosić podczas rejestracji w czasie trwania Konferencji. Plakat zostanie umieszczony na stojaku przez Organizatorów.

Wyróżnienia i nagrody

Prezentacje ustne oraz plakaty podlegać będą ocenie w celu wyłonienia najlepszych prac. Prace oceniane będą przez Komisje, w skład których wejdą pracownicy naukowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Ocenie podlegać będzie zarówno wartość merytoryczna pracy (wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski), jak i sposób prezentacji, sposób prowadzenia dyskusji, a także wkład własny w przygotowanie pracy.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz upominki. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zamknięcia Konferencji.

 

Organizatorzy

Komitet organizacyjno-naukowy

Przewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Wiceprzewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

Sekretarz:
mgr Dawid Kościelniak

Członkowie:
prof. UG, dr hab. Monika Badura
prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
prof. UG, dr hab. Leszek Rolbiecki
dr hab. Anna Aksmann
mgr Joanna Brokowska
mgr Artur Eichmann
mgr Darya Gorszkowa
mgr Monika Majewska
mgr Karolina Pierzynowska
mgr Mateusz Puchalski

Kontakt

Adres:

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
pokój B/438

Telefon:

513 849 145

E-mail:

konferencjaprzyrodnicza @biol.ug.edu.pl