III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych

25-28 czerwca 2019 r.  |  Wydział Biologii  |  Uniwersytet Gdański

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów, których zainteresowania naukowe skupione są wokół szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, na III Konferencję Doktorantów Nauk Przyrodniczych, która odbędzie się w  dniach 25-28 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i idei wśród doktorantów nauk przyrodniczych, w tym m.in. ochrony środowiska, biologii, chemii, ekologii, biotechnologii, oceanologii itp.
W programie Konferencji przewidziane są wykłady zaproszonych gości, wystąpienia ustne i sesje plakatowe doktorantów.

 

Program Konferencji

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Kładki 24, 80-822 GdańskProgram Konferencji można pobrać tutaj.

Program Sesji posterowych można pobrać tutaj.

Książkę abstraktów można pobrać tutaj.

 

Rejestracja

Rejestracja

Każda osoba, chcąca wziąć udział w Konferencji, powinna zarejestrować się za pomocą formularza on-line dostępnego tutaj.

Potwierdzenie rejestracji na Konferencję zostanie przesłane do uczestnika za pośrednictwem poczty e-mail po pozytywnym zweryfikowaniu rejestracji oraz streszczenia po okresie zakończenia rejestracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowo-herbacianych. Organizatorzy nie zapewniają posiłków (w formie lunchu) i noclegów, mogą jednak pomóc w rezerwacji.

Ostateczny termin rejestracji na Konferencję mija 07.06.2019. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl.

Dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiony przez Komitet Organizacyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawiania certyfikatu w sytuacji nieprzybycia na Konferencję lub nieprzedstawienia pracy przez jej autorów.

Abstrakty

Abstrakty należy wysyłać na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl w terminie do 07.06.2019 r. Abstrakty mogą być zgłaszane wyłącznie przez zarejestrowanych uczestników Konferencji.

Wymogi dotyczące abstraktów:

  • abstrakt należy przesłać w postaci pliku edytowalnego w edytorze tekstu Word (rozszerzenie.doc lub .docx) w języku polskim
  • przygotowując abstrakt należy zastosować się do podanych we wzorze poniżej wytycznych
  • w polu AUTORZY PRACY należy wpisać nazwiska i imiona autorów, bez podawania tytułów i stopni naukowych
  • tekst abstraktu nie może przekroczyć jednej strony A4
  • abstrakt nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
  • nazwa pliku abstraktu musi zawierać imię i nazwisko osoby prezentującej (bez polskich znaków), np.: malgorzata_nowak.doc lub jan_kowalski.docx
  • pełną odpowiedzialność za treść abstraktu ponoszą autorzy; organizatorzy Konferencji nie ingerują w przesłane treści
  • ostateczny termin przesyłania abstraktów: 03.06.2019

Link do wzoru abstraktu: wzór

Uczestnik może przedstawić wyniki swojej pracy w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zaproponowania uczestnikowi zmiany formy prezentacji.

Streszczenia wszystkich wystąpień zostaną opublikowane w Książce abstraktów w formie pliku PDF do pobrania ze strony Konferencji.

Informacje dla autorów

Prezentacje ustne

Autorzy zgłoszonej pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.

Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 15 minut. Bezpośrednio po prezentacji odbędzie się dyskusja, na którą przewidziano maksymalnie 5 minut. Prace mogą być prezentowane wyłącznie przez jednego z autorów.

Prezentację w formacie .ppt lub .pptx (PowerPoint) lub innym (np. flash) należy przesłać (wraz ze wszystkimi plikami dodatkowymi, np. filmami umieszczonymi w prezentacji) na adres konferencjaprzyrodnicza@biol.ug.edu.pl do 14.06.2019 r.

Plakaty

Autorzy zgłoszonej pracy są zobowiązani do przygotowania plakatu w języku polskim.

Autor prezentujący jest zobowiązany do obecności przy swoim plakacie podczas sesji plakatowej w celu krótkiej prezentacji plakatu i podjęcia ewentualnej dyskusji.

Format (rozmiar) plakatu to B1 (100 x 70 cm) o orientacji pionowej.

Wydrukowany plakat należy zgłosić podczas rejestracji w czasie trwania Konferencji. Plakat zostanie umieszczony na stojaku przez Organizatorów.

Ocena najlepszych prezentacji ustnych i plakatów

Prezentacje ustne oraz plakaty będą podlegać ocenie w celu wyłonienia najlepszych prac. Prace będą oceniane przez Komisje, w skład których wejdą pracownicy naukowi Wydziału Biologii UG. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Ocenie będzie podlegać zarówno wartość merytoryczna pracy, jak i sposób prezentacji, sposób prowadzenia dyskusji, a także wkład własny w przygotowanie pracy.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz upominki. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zamknięcia Konferencji.

 

Organizatorzy

Komitet organizacyjno-naukowy

Przewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

Wiceprzewodnicząca:
prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Sekretarz:
mgr Monika Majewska

Członkowie:
prof. UG, dr hab. Monika Badura
prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
prof. UG, dr hab. Leszek Rolbiecki
dr hab. Anna Aksmann
mgr Sebastian Dorawa
mgr Darya Gorszkowa
mgr Dawid Kościelniak
mgr Mateusz Puchalski
mgr Monika Szadkowska
mgr Aleksandra Szczuka

Kontakt

Adres:

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
pokój B/438

E-mail:

konferencjaprzyrodnicza @biol.ug.edu.pl